Европска годишна еТвининг награда 2016

НАГРАДАТА „МАРИЈА СКЛОДОВСКА- КИРИ“ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД ООУ ТОДЕ ХАЏИ ТЕФОВ -КАВАДАРЦИ

 

Повеќе од 500 наставници, членови на националните агенции, членови на Европската Комисија и претставници од Министерствата за образование на 41 држава беа при-сутни на Годишната е-Твининг конференција која се одржа од 27 до 29 октомври во Атина, Грција.На оваа конференција беа до-делени 12 награди во различни категории, а ООУ „Тоде Хаџи-Тефов“ јадоби наградата „Марија Склодовска Кири“ за проектот „Млади научници“. Наградата ја доби наставничката по англиски јазик, Елизабета Филипова, е-Твининг амбасадор во Република Македонија. Во овој проект учествуваа учениците од шесто одделение и наставничките: Елизабета Филипова, Цвета Маркушева, Слободанка Стоева, Елеонора Гурева, Снежана Костова и Славица Јаневска. Оваа награда за прв пат јадобива училиште од Македонија заедно со партнерите кои работеа на заедничкиот проект. Во овој проект учествуваа училишта од 40 европски држави. Учениците од шесто одделение имаа видео конференции со ученици од сите европски земји и правеа експерименти за да научат за својствата на водата и воздухот. Учениците нацртаа цртежи и напишаа пораки за како да се зачуваат водата и воздухот, ги изложија во ходниците на училиштето и направија видео записи. Видео записите беа објавени на Facebook и учениците ги споделуваа со цел да се прошират нивните пораки.Конференцијата беше на тема „еТвининг и дигиталното граѓанство“. Имаше предавања за употребата на еТвининг во зголемувањето на можностите на училитата за како да ги подготват учениците за целосното дигитално општество во иднината. еТвининг е платформа за соработка со наставици од сите европски држави на заеднички проекти со употреба на ИКТ и е под поткровителство на Националната агенција за европско образование и мобилност.

 

 

 

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net