April 2018

2018-04-03 (Tuesday)

Презентација на еТвининг во општина Струмица

На 30.03.2018 година се одржа обука за европските образовни мрежи еТвининг и Европас во општина Струмица. На истата присуствуваа 86 представници од градинки основни и средни училишта во општина Струмица.Целта на одржување на овие обуки е запознавање со еврсопките образовни мрежи, за што служат истите и какви се можности нудат истите.

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net