Самоевалуација за компетенции и напредок

Разберете го развојот на вашите компетенции и прогрес преку структуирани еТвининг активности!

Пријавете се на https://metp.etwinning.net со вашето корисничко име и лозинка за eTwinning и пополнете го прашалникот за самопроценка. Ќе дознаете за вашето ниво на педагошка, дигитална и колаборативна компетенција.

https://www.etwinning.net/en/pub/highlights/learn-about-your-competence-de.htm

Назад

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net