Комплетен водич во еТвининг платформата

Дали некогаш сте се пријавиле на платформата eTвининг и не сте знаеле каде да започнете? Материјалите за самоучење (СТМ) одговараат на сите прашања што сте ги имале за тоа како да го користите eTwinning. Оваа мини-веб-страница ви помага да ги истражите карактеристиките на платформата и да ве упати на вашето патување за да станете активен eTвинер. Ќе откриете алатки во заедницата кои можат да имаат влијание врз вашиот eTвининг живот, од тоа како да го започнете вашиот прв eTвининг проект до како да го искористите најдоброто од онлајн семинарите и настаните за учење.

Материјалите и квизовите на СТМ беа создадени за поддршка на прогресијата и мотивирање на наставниците да одат подлабоко во сите области. Главните делови од водичот се:

Подготвување да станете активен eTвинер

Комуникација во eTвининг

Соработка во eTвининг

Управување со Twinspace

Професионален развој и вмрежување

Како да се постигне квалитет
Кликнете  https://stm.etwinning.net/en/pub/index.htm за пристап до СТМ и започнете со eTвининг истражувањето!

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net