Тековни проекти

"Let's Go!" Language

Број 14377
Раководител Ѓоргина Димова
Училиште СТРАШО ПИНЏУР - Неготино
Назив "Let's Go!" Language
Опис

Овој проект користи ИКТ за да ги забележи говорните фрази на учениците во нивниот мајчин јазик што ги разменуваат со децата од другите земји. Ќе биде креирана веб страница за преглед на видео материјалот и да се слушаат аудио фрагменти направени од самите ученици. Накратко, учениците ќе помогнат да се креира двојазична аудио/видео книга на фрази што ќе биде употребена во лекциите за странски јазици.

Регистриран на 2009-05-07
Возрасна група 7 - 19
Предмети
Користени алатки електронска пошта, MP3, апликациски софтвер – презентации, видео, цртање, текст процесор; Веб публикување
Цели

да се соберат аудио фрагменти (и видео материјал ако е возможно) од децата што ги зборуваат клучните фрази во нивниот мајчин јазик; да се прикажат аудио фрагментите (и другите собрани медиуми) на веб страница (што е безбедна за децата) што може да биде употребена од децата и наставниците

Работни процеси и активности

Вклучените училишта ќе бидат контактирани преку електронска пошта и со дадена листа на фрази на англиски учениците ќе треба да ги преведат во нивниот мајчин јазик и истите да го снимаат, забележат и чуваат. Преводите и снимките ќе бидат испратени преку електронска пошта и потоа качени на Веб страница што може е достапна за сите партнери и нивните училишта. Овој процес ќе продолжи со различни фрази и тематики.

Очекувани резултати

Повеќе различни земји да земат учество и да придонесат во креирање на Веб страница безбедна за учениците. Многу ученици од цела Европа да користат ИКТ за да снимаат материјал и фрази што ќе им овозможи да учат јазици. Веб страница што им овозможува на децата и учениците да учат фрази од други земји. Веб страница што има улога на аудио/видео книга на фрази и ќе биде надградувана во иднина.

Статус

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net