Училишта

Назив Град
ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ - КАРПОШ Ранковце
СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ С.БУЧИН Крушево
ЈОАКИМ КРЧОВСКИ Крива Паланка
КОЧО РАЦИН Кратово
ИЛИНДЕН Крива Паланка
СТРАШО ПИНЏУР с. СОКОЛАРЦИ Чешиново-Облешево
ТОДОР АРСОВ Зрновци
КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Чешиново-Облешево
РАДЕ КРАТОВЧЕ Кочани
МАЛИНА ПОПИВАНОВА. Кочани
НИКОЛА КАРЕВ Кочани
КРСТЕ П. МИСИРКОВ С.ОРИЗАРИ Кочани
ОМУ РИСТО ЈУРУКОВ Кочани
СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ Кочани
РЕЏО РУШИТ ЗАЈАЗИ Зајас
НАИМ ФРАШЕРИ с.ЈАГОЛ ДОЛЕНЦИ Осломеј
ФАИК КОНИЦА с.ГРЕШНИЦА Зајас
МИЛТО ГУРРА с.СТРЕЛЦИ Осломеј
ЃЕРЃ КАСТРИОТИ СКЕНДЕРБЕУ с.СРБИЦА Осломеј
ХРИСТО УЗУНОВ Другово
САНДЕ ШТЕРЈОСКИ Кичево
Д-Р ВЛАДО ПОЛЕЖИНОСКИ Кичево
КУЗМАН ЈОСИФОСКИ ПИТУ Кичево
ОМБУ-ЛАЗО МИЦЕВ-РАЛЕ Кавадарци
ПЕРЕ ТОШЕВ Росоман
ТОДЕ ХАЏИ ТЕФОВ Кавадарци
ТОШО ВЕЛКОВ ПЕПЕТО Кавадарци
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Кавадарци
СТРАШО ПИНЏУР Кавадарци
ДИМКАТА АНГЕЛОВ- ГАБЕРОТ с. ВАТАША Кавадарци
ДИМКАТА АНГЕЛОВ- ГАБЕРОТ КАВАДАРЦИ Кавадарци
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Демир Хисар
БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ с..ЖВАН Демир Хисар
ДАМЕ ГРУЕВ с.СМИЛЕВО Демир Хисар
ВАНЧО ПРКЕ Делчево
КИРИЛ И МЕТОДИЈ - М.КАМЕНИЦА Македонска Каменица
СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Делчево
МОША ПИЈАДЕ - ЦЕНТАР ЖУПА Центар Жупа
НЕЏАТИ ЗЕЌИРИЈА с.КОЏАЏИК Центар Жупа
САИД НАЈДЕНИ Дебар
БРАТСТВО ЕДИНСТВО Дебар
РИСТЕ РИСТЕСКИ с.Д. КОСОВРАСТИ Дебар
НАИМ ФРАШЕРИ с.НЕГОТИНО Врапчиште
МЕХМЕД ДЕРАЛА с.ГРАДЕЦ Врапчиште
САЛИ ЛИСИ с.ДОБРИДОЛ Врапчиште
ЧЕДЕ ФИЛИПОСКИ с.ВРАПЧИШТЕ Врапчиште
ЈОСИП БРОЗ ТИТО с.ЖЕРОВНИЦА Маврово и Ростуше
ДЕНЧЕ ДЕЈАНОВСКИ - М.АНОВИ Маврово и Ростуше
БЛАЖЕ КОНЕСКИ с.СКУДРИЊЕ Маврово и Ростуше
ЃОРЃИ ПУЛЕВСКИ с.РОСТУШЕ Маврово и Ростуше

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net