Училишта

МБУЦ ИЛИЈА НИКОЛОВСКИ ЛУЈ Центар

Назив МБУЦ ИЛИЈА НИКОЛОВСКИ ЛУЈ
Град Центар
Тип на училиште Основно
Адреса
Телефон 3115-527 3230-257
Факс

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net