Училишта

Завод за ЗВОДМ РАНКА МИЛАНОВИЌ Гази Баба

Назив Завод за ЗВОДМ РАНКА МИЛАНОВИЌ
Град Гази Баба
Тип на училиште Основно
Адреса
Телефон 2549-920 2549-912
Факс

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net