Училишта

ЈАН АМОС КОМЕНСКИ Карпош

Назив ЈАН АМОС КОМЕНСКИ
Град Карпош
Тип на училиште Основно
Адреса
Телефон 3064-645
Факс

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net