Училишта

ЈОРДАН КОНСТАНТИНОВ ЏИНОТ с. КОЛИЧАНИ Студеничани

Назив ЈОРДАН КОНСТАНТИНОВ ЏИНОТ с. КОЛИЧАНИ
Град Студеничани
Тип на училиште Основно
Адреса
Телефон 2726-311 070 886424
Факс

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net