Училишта

КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с.МИРАВЦИ Гевгелија

Назив КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с.МИРАВЦИ
Град Гевгелија
Тип на училиште Основно
Адреса
Телефон 229-017
Факс

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net