Училишта

ДЕРВИШ ЦАРА с.ДОЛНО ПАЛЧИШТЕ Боговиње

Назив ДЕРВИШ ЦАРА с.ДОЛНО ПАЛЧИШТЕ
Град Боговиње
Тип на училиште Основно
Адреса
Телефон 391-330
Факс

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net