Училишта

СОУ,,Таки Даскало,, Битола

Назив СОУ,,Таки Даскало,,
Град Битола
Тип на училиште Средно
Адреса
Телефон 047 234432; 220192фах;
Факс

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net