Училишта

СОУ,,Орде Чопела,, Прилеп

Назив СОУ,,Орде Чопела,,
Град Прилеп
Тип на училиште Средно
Адреса
Телефон 048 401370
Факс 422095

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net