Училишта

СОУ,,Ристе Ристески Ричко,, Прилеп

Назив СОУ,,Ристе Ристески Ричко,,
Град Прилеп
Тип на училиште Средно
Адреса
Телефон 048 415376
Факс 414447

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net