Училишта

СУГС,,Никола Карев,, Скопје

Назив СУГС,,Никола Карев,,
Град Скопје
Тип на училиште Средно
Адреса
Телефон 3072208
Факс 3072773

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net