Училишта

СЕПУГС,,Арсени Јовков,, Скопје

Назив СЕПУГС,,Арсени Јовков,,
Град Скопје
Тип на училиште Средно
Адреса
Телефон 2611195; 2612813
Факс

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net