Училишта

СУГС,,Марија Кири Склодовска,, Скопје

Назив СУГС,,Марија Кири Склодовска,,
Град Скопје
Тип на училиште Средно
Адреса
Телефон 2452189
Факс

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net