Училишта

ФАИК КОНИЦА с.ДЕБРЕШЕ Гостивар

Назив ФАИК КОНИЦА с.ДЕБРЕШЕ
Град Гостивар
Тип на училиште Основно
Адреса
Телефон 371-180
Факс

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net