Училишта

СУГС,,8 Септември,, Скопје

Назив СУГС,,8 Септември,,
Град Скопје
Тип на училиште Средно
Адреса
Телефон 3115021
Факс 3235978

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net