Училишта

СУГС,,Владо Тасевски,, Скопје

Назив СУГС,,Владо Тасевски,,
Град Скопје
Тип на училиште Средно
Адреса
Телефон 2464123 т/фах
Факс

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net