Училишта

АСУЦ,, Боро Петрушевски,,на ГС Скопје

Назив АСУЦ,, Боро Петрушевски,,на ГС
Град Скопје
Тип на училиште Средно
Адреса
Телефон 3115919
Факс 3114702

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net