Училишта

СЕТУГС,,Михајло Пупин,, Скопје

Назив СЕТУГС,,Михајло Пупин,,
Град Скопје
Тип на училиште Средно
Адреса
Телефон 2529720; 2529703
Факс

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net