Училишта

ДУФК,,Методија Митевски Брицо,, Скопје

Назив ДУФК,,Методија Митевски Брицо,,
Град Скопје
Тип на училиште Средно
Адреса
Телефон 3166550
Факс 3111822

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net