Училишта

ЦОР,,Партенија Зографски,, Скопје

Назив ЦОР,,Партенија Зографски,,
Град Скопје
Тип на училиште Средно
Адреса
Телефон 2529744; 2529714
Факс

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net