Училишта

СОСУ,, Моша Пијаде,, Тетово

Назив СОСУ,, Моша Пијаде,,
Град Тетово
Тип на училиште Средно
Адреса
Телефон 044 330496; 330495
Факс

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net