Училишта

ДМУ,,Тодор Скаловски -Тетоец,, Тетово

Назив ДМУ,,Тодор Скаловски -Тетоец,,
Град Тетово
Тип на училиште Средно
Адреса
Телефон 044 336233
Факс

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net