Училишта

СОУ,,Коле Нехтенин,, Штип

Назив СОУ,,Коле Нехтенин,,
Град Штип
Тип на училиште Средно
Адреса
Телефон 032 391408
Факс 391384

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net