Училишта

ЦССОВ ,,Искра,, Штип

Назив ЦССОВ ,,Искра,,
Град Штип
Тип на училиште Средно
Адреса
Телефон 032 308860
Факс 308044

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net