Училишта

БЛАЖЕ КОНЕСКИ с.СКУДРИЊЕ Маврово и Ростуше

Назив БЛАЖЕ КОНЕСКИ с.СКУДРИЊЕ
Град Маврово и Ростуше
Тип на училиште Основно
Адреса
Телефон 470-309
Факс

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net